مطلب علمی اول

مطالب مهم در باره ورزش در دوران کودکی (قبل از هشت سال)

رشد مهارت های حرکتی کودکان از مهمترین و اصلی ترین عوامل در بهبود سلامت جسمانی، بهبود فعالیت های روزمره، رشد و ارتقا مهارت تحصیلی و از همه مهمتر کمک به موفقیت سریع کودک در ورزشهای تخصصی است. مهارتهای حرکتی بنیادی (Fundamental Motor Skills) یا به اختصار FMS پایه و اساس تمام مهارتهای حرکتی و ورزشهای حرفه ای است؛ که نیاز است تا سنین ۸ سالگی تقویت و بهبود یابد. وادار کردن کودک به ورزش تخصصی قبل از رشد مهارت های حرکتی یا قبل از به تبحر رسیدن کودک در مهارتهای حرکتی بنیادی آینده ورزشی او را خراب و استعداد کودک را در زمینه ورزش از بین میبرد. مهارتهای حرکتی بنیادی به مانند آجر هایی هستند که باید بنیه یا پایه یک ساختمان (ورزش حرفه ای و فعالیت های روزانه)  را تشکیل دهند. در واقع اگر قبل از رشد مهارتهای حرکتی بنیادی کودک شروع به ورزش تخصصی بکند درجات آزادی و روانی اعصاب حرکتی مختل و باعث عدم موفقیت در ورزش حرفه ای خواهد شد.

منبع: رشد حرکتی در سنین مختلف، (گالاهو و اوزمون ۲۰۰۶؛ هیوود و کچل ۲۰۱۴؛ رشد تربیت بدنی برای همه کودکان، سوزان، مورل، داوید و گالاهو، ۲۰۱۶)

نکته مهم: والدین نباید فکر کنند که با گذاشتن کودکان در کلاسهای ورزش تخصصی مانند فوتبال، بسکتبال و بقیه ورزشها فرزندشان ورزشکار حرفه ای خواهد شد، در واقع با این کار آینده ورزشی کودشان را از بین میبرند. به جای آن والدین کودکانشان را در موسسه  و باشگاههای که بر روی مهارتهای بنیادی حرکت تمرکز دارند ثبت نام کنند. با این کا والدین میتوانند بر روی قهرمانی کودکشان در رقابتهای المپیکی آینده برنامه ریزی کنند.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

مقاله اول

عنوان: مدل بومی مراکز تندرستی کودک جیم جیم و ارتباط آن با توسعه سواد بدنی

نادر رهنما، استاد طب ورزشی دانشگاه اصفهان

سید صادق بحرینی، استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران

سعید آهار، دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس دانشگاه ایوان کی

چکیده مقاله:

حرکت اساسا با زندگی انسان عجین شده و زندگی بدون حرکت قابل تصور نیست. امروزه یکی از معضلات و مسائل اصلی جوامع امروزی، زندگی آپارتمان نشینی و صنعتی است که موجب بروز تاخیر حرکتی، تغییر در سبک زندگی و تمایل به زندگی کم تحرک شده است. توجه به فعالیت جسمانی و ورزش در زندگی روزمره در سلامت افراد حائز اهمیت بالایی است. مشارکت در این فعالیت ها می تواند منجر به ارتقاء و توسعه مهارتهای حرکتی، ارتقای سطح آمادگی جسمانی، بهبود در ترکیب بدنی همراه بااعتماد به نفس بالا و انگیزه داشتن زندگی فعال در طول عمر شود.سواد بدنی موهبتی منحصربه فرد است که به عنوان انگیزه،شایستگی بدنی، دانش و ادراک برای ادامه فعالیت بدنی در طول عمر توصیف می شود. در ارتقاء سواد بدنی دو مولفه اصلی توانایی جسمانی فرد و شرایط فرهنگی نقش اصلی را ایفا می کنند. ارائه مدل بومی مبتنی بر فرهنگ کشور مهم ترین چالش در زمینه مراکز تخصصی ورزش و تندرستی کودک در سال های اخیر است. هدف از این مطالعه بررسی مدل بومی مراکز تندرستی کودک و ارتباط آن با سواد بدنی در کودکان ۳ تا ۸ ساله بر اساس مدل های معتبر در رشد حرکتی و سواد بدنی بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و مطالعات تطبیقی بود. بر این اساس مدل بومی تدوین شده این مراکز در کشورکه توسط کارگروه های علمی و تخصصی ایجاد و با اجماع نخبگانی در حال توسعه است، با مدل های معتبر در مطالعه رشدحرکتی و توسعه سواد بدنی مورد بررسی و مطابقت قرار گرفت.

لینک مقاله:

https://www.civilica.com/Paper-NCRSS01-NCRSS01_078=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.html

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-